• Proiect de HG pentru aprobarea Programului de actiuni pe anul 2018 privind proiectarea si executia lucrarilor de interventie pentru reducerea riscului seismic la constructiile cu destinatia de locuinta multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public (publicat: 21-05-2018)
 • Proiect de OUG pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere (publicat: 18-05-2018)
 • Proiect de HG privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil-constructie si darea acestuia in administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt pentru Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bicaz (publicat: 17-05-2018)
 • Proiect de LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici precum si pentru stabilirea unor masuri pentru evaluarea functionarilor publici in anul 2018 (publicat: 16-05-2018)
 • Proiect de HG privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unitati administrativ-teritoriale (publicat: 14-05-2018)
 • Proiect de HG privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unitati administrativ - teritoriale afectate de calamitati naturale (publicat: 14-05-2018)
 • Proiect de HG pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Consolidare, reabilitare termica si modernizare corp C1, sediu I.G.S.U.”, realizat prin Compania Nationala de Investitii C.N.I. - S.A. (publicat: 10-05-2018)
 • Proiect de OUG privind adoptarea unei masuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene (publicat: 04-05-2018)
 • Proiect de OUG pentru completarea Legii nr. 231/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte si stabilirea unor masuri privind derularea Programului national privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, in anul 2018 (publicat: 03-05-2018)
 • Proiect de LEGE privind modificarea si completarea Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006 (publicat: 19-04-2018)
 • Proiect de HG pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Consolidarea si modernizarea stadionului Giulesti «Valentin Stanescu»”, realizat prin Compania Nationala de Investitii C.N.I. - S.A. (publicat: 04-04-2018)
 • Proiect de OUG pentru modificarea Ordonan╚Ťei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiin╚Ťarea Institutului Na╚Ťional de Administra╚Ťie (publicat: 19-03-2018)
 • Proiect de HG pentru modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001 (publicat: 15-03-2018)
 • Proiect de ORDIN pentru aplicarea prevederilor art. III, alin. (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 13/2011, cu modificarile si completarile ulterioare (publicat: 13-03-2018)
 • Proiect de HG pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spatiile cu destinatia de locuinte apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum si pentru locuintele de serviciu, locuintele de interventie si caminele pentru salariati ai societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, companiilor ╚Öi societatilor nationale si ai regiilor autonome ╚Öi pentru curtile si gradinile aferente suprafetelor locative (publicat: 13-03-2018)
 • Proiect de HG pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului amenajarii teritoriului, urbanismului si constructiilor. (publicat: 13-03-2018)
 • Proiect de HG pentru modificarea ╚Öi completarea Hot─ârârii Guvernului nr. 521/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finan╚Ťarea lucr─ârilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar ╚Öi de constituire a b─âncilor de date urbane (publicat: 08-03-2018)
 • Proiect de ORDIN pentru completarea anexei Ordinului nr. 3293 din 2016 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea ╚Öi valorificarea bunurilor sechestrate. (publicat: 08-03-2018)
 • Proiect de ORDIN pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei nr. 839/2009 (publicat: 06-03-2018)
 • Proiect de LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a Teritoriului National - Sectiunea I - Retele de transport (publicat: 06-03-2018)
 • Proiect de LEGE privind infiintarea Consiliului national pentru dezvoltarea resurselor umane din administratia publica (publicat: 05-03-2018)
 • Proiect de LEGE pentru modificarea si completarea unor acte normative si pentru stabilirea unor masuri financiare (publicat: 05-03-2018)
 • Proiect de OUG pentru completarea articolului 12 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiar─â a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (publicat: 26-02-2018)
 • Proiect de ORDIN pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a III-a - Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare, indicativ P 118/3-2015, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 364/2015 (publicat: 23-02-2018)
 • Proiect de ORDIN pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere, indicativ P 118/2-2013, aprobata prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2463/2013 (publicat: 23-02-2018)
 • Proiect de HG pentru completarea si modificarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice. publicat: 23-02-2018)
 • Proiect de OUG privind modificarea ╚Öi completarea Legii cadastrului ┼či a publicit─â╚Ťii imobiliare nr. 7/1996 publicat: 21-02-2018)
 • Proiect de HG pentru modificarea Hot─ârârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiin╚Ťarea, organizarea ╚Öi func╚Ťionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucr─âri Publice de Interes Na╚Ťional ╚Öi Locuin╚Ťe (publicat: 21-02-2018)
 • Proiect de OUG pentru adoptarea unor m─âsuri fiscal-bugetare (publicat: 20-02-2018)
 • Proiect de HG privind modificarea anexei nr. 10 la la Hot─ârârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilele înscrise la nr. MF 36009, 99694, 99700, 99701 aflate în administrarea Inspectoratului de Stat în Construc╚Ťii - I.S.C. (publicat: 16-02-2018)
 • Proiect de HG pentru aprobarea bugetului de venituri ┼či cheltuieli pe anul 2018 al Societ─â┼úii Comerciale Compania Na┼úional─â de Investi┼úii “C.N.I.”- SA aflat─â sub autoritatea Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra┼úiei Publice (publicat: 16-02-2018)
 • Proiect de HG privind modificarea Hot─ârârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare ┼či expertizare tehnic─â de calitate a proiectelor, a execu┼úiei lucr─ârilor ┼či a construc┼úiilor (publicat: 13-02-2018)
 • Proiect de HG pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calit─â╚Ťii în construc╚Ťii (publicat: 13-02-2018)
 • Proiect de HG  privind organizarea ╚Öi func╚Ťionarea Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (publicat: 02-02-2018)
 • Proiect de HG privind modificarea ┼či completarea Hot─ârârii Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglement─âri tehnice ┼či de cheltuieli aferente activit─â┼úii de reglementare în construc┼úii, urbanism, amenajarea teritoriului ┼či habitat, precum ┼či a Normelor metodologice privind criteriile ┼či modul de alocare a sumelor necesare unor lucr─âri de interven┼úie în prim─â urgen┼ú─â la construc┼úii vulnerabile ┼či care prezint─â pericol public (publicat: 02-02-2018)
 • Proiect de HG pentru aprobarea bugetului de venituri ╚Öi cheltuieli pe anul 2018 al Agen╚Ťiei Na╚Ťionale pentru Locuin╚Ťe (publicat: 30-01-2018)
 • Proiect de OUG pentru completarea art. 4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007 (publicat: 23-01-2018)
 • Proiect de LEGE privind autorizarea execut─ârii lucr─ârilor de construire ╚Öi desfiin╚Ťare a construc╚Ťiilor (publicat: 15-01-2018)
 • Proiect de OG pentru aprobarea unor m─âsuri de înt─ârire a capacit─â╚Ťii Ministerului Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene în vederea administr─ârii eficiente a fondurilor europene (publicat: 12-01-2018)
 • Proiect de OG privind organizarea ╚Öi publicarea monitoarelor oficiale ale unit─â╚Ťilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în format electronic (publicat: 12-01-2018)