PROIECTUL: „Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a implement?rii ac?iunilor din cadrul SNA 2012-2015 la nivelul administra?iei publice locale, precum ?i promovarea acestuia în vederea cunoa?terii de c?tre toate institu?iile implicate”- cod SMIS 40606

Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice a implementat, prin Serviciul Anticorup?ie, proiectul „Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a implement?rii ac?iunilor anticorup?ie din cadrul SNA 2012-2015 la nivelul administra?iei publice locale, precum ?i promovarea acestuia în vederea cunoa?terii de c?tre toate institu?iile implicate” - cod SMIS 40606, cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Dezvoltarea Capacit??ii Administrative.

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea de metodologii, instrumente, mecanisme pentru îmbun?t??irea sistemelor de monitorizare ?i m?surare a performan?elor autorit??ilor administra?iei publice locale în demersurile de prevenire ?i combatere a corup?iei.

Perioada de implementare: 18 iulie 2012 – 18 octombrie 2015

Buget aprobat: 2.238.796,95 lei

Rezultate:

 • Organizarea de sesiuni de informare ?i instruire la nivel local în vederea promov?rii Strategiei Na?ionale Anticorup?ie 2012 – 2015 ?i a Planului Na?ional de Ac?iune;
 • Elaborarea de instrumente de lucru necesare autorit??ilor administra?iei publice locale în vederea implement?rii prevederilor Strategiei Na?ionale Anticorup?ie (SNA):
  • 3300 de exemplare ale Ghidului pentru dezvoltarea de planuri de ac?iune anticorup?ie diseminate,
  • 3300 de exemplare din Metodologia de monitorizare a implement?rii  ac?iunilor anticorup?ie din cadrul SNA 2012-2015 la nivelul administra?iei publice locale diseminate;
 • Asigurarea monitoriz?rii stadiului de implementare a Strategiei Na?ionale Anticorup?ie 2012-2015 la nivelul autorit??ilor administra?iei publice locale:
 • 34 misiuni tematice de evaluare a stadiului de implementare a Strategiei Na?ionale Anticorup?ie realizate;
 • 3 rapoarte de monitorizare privind stadiul ?i impactul implement?rii SNA 2012-2015 la nivelul administra?iei publice locale.

   
Publicat Joi, 12 Octombrie 2017