PROIECTUL: „Politici anticorup?ie pentru cet??ean, intr-o administra?ie responsabil?”
(PACAR) cod SMIS 40449

Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Asocia?ia pentru Implementarea Democra?iei ?i Direc?ia General? Anticorup?ie din cadrul MAI.

Perioada de implementare: 26 iulie 2012  - 25 septembrie 2015

Buget aprobat: 3.102.771,93 lei

Grad de absorb?ie: 94%. Cheltuieli validate integral de AMPODCA.

Rezultate:

 • Organizarea a 82 sesiuni de informare, la nivel local, în vederea promov?rii Strategiei Na?ionale Anticorup?ie 2012 – 2015 ?i a Planului Na?ional de Ac?iune;
 • Acordarea de consultan?? direct? unui num?r de 79 unit??i administrativ teritoriale în vederea implement?rii Strategiei Na?ionale Anticorup?ie 2012 – 2014 ?i a Planului Na?ional de Ac?iune;
 • Acordarea de consultan?? indirect? (tip help desk) pentru 42 unit??i administrativ teritoriale în vederea implement?rii Strategiei Na?ionale Anticorup?ie 2012 – 2014 ?i a Planului Na?ional de Ac?iune;
 • Elaborarea Metodologiei de identificare ?i evaluare a riscurilor ?i vulnerabilit??ilor la corup?ie, adaptat? specificului activit??ii din administra?ia public? local? ?i implementarea la nivelul a 91 de unit??i administrativ-teritoriale, beneficiare de consultan?? în cadrul proiectului;
 • Elaborarea urm?toarelor instrumente de lucru care au fost utilizate de 91 unit??i administrativ-teritoriale în procesul de implementare a SNA, ?i anume:
  • Chestionar evaluare cuno?tin?e anticorup?ie angaja?i;
  • Baz? de date introducere r?spunsuri chestionar grad de cunoa?tere m?suri preventive anticorup?ie;
  • Chestionar (cartona?) autoadministrat privind calitatea ?i integritatea serviciilor publice;
  • Fundamentare cu privire la registrul conflictelor de interese;
  • Model registre conflicte de interese (adaptat pentru func?ionari publici, personal contractual ?i ale?i locali);
  • Model registrul incidentelor de integritate;
  • Model adaptat din HG 215/2012 - Anexa 2 inventarul m?surilor preventive;
  • Model plan sectorial;
  • Recomand?ri privind declara?iile de avere;
  • Model raport anual ?i semestrial referitor la stadiul implement?rii SNA.
 • Organizarea a 3 sesiuni de instruire în domeniul rela?iilor cu publicul, cu durata de 5 zile, pentru 72 reprezentan?i DGA;
 • Organizarea a 4 sesiuni de instruire în tehnici de m?surare a performan?elor ?i tehnici de raportare, cu durata de 3 zile, pentru 96 reprezentan?i de la nivelul administra?iei publice locale;
 • Organizarea a 5 sesiuni de instruire în domeniul achizi?ii publice ?i management financiar pentru 125 membri ai Grupurilor de Ac?iune Anticorup?ie opera?ionalizate la nivelul jude?elor;
 • Organizarea a 3 sesiuni de instruire în domeniul implementarea sistemului de control intern/managerial pentru 75 membri ai Grupurilor de Ac?iune Anticorup?ie opera?ionalizate la nivelul jude?elor;
 • Asigurarea particip?rii la sesiunea de instruire „Anticorup?ia în guvernarea local?” organizat? de Academia Interna?ional? Anticorup?ie, pentru 5 persoane, membri ai grupului ?int? al proiectului;
 • Elaborarea unei analize privind simplificarea procedurilor administrative de eliberarea certificatelor ?i autoriza?iilor de c?tre autorit??ile administra?iei publice locale;
 • Elaborarea unui raport de evaluare referitor la instituirea de standarde de cost privind principalele procese de lucru specifice administra?iei publice locale;
 • Elaborarea unui studiu comparativ privind modul de abordare la nivelul a 4 state membre UE, a mecanismelor de autoevaluare a nivelului de r?spuns la m?surile anticorup?ie.
 • Au fost depuse ?i validate integral 11 cereri de rambursare în valoare de 2.906.613,91 lei.
Publicat Joi, 12 Octombrie 2017