PROIECTUL: „Sistem integrat de management al activit??ilor de investi?ii, control ?i integritate în cadrul Ministerului Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice” - cod SMIS 38550

Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Asocia?ia pentru Implementarea Democra?iei ?i Direc?ia General? Anticorup?ie din cadrul MAI.

Obiectivul general al proiectului: Îmbun?t??irea capacit??ii institu?ionale ?i eficientizarea activit??ii desf??urate de Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice prin dezvoltarea ?i implementarea unui sistem informatic integrat de management al activit??ii de investi?ii, control ?i integritate.

Perioada de implementare: 24 iulie 2013 -  31 decembrie 2015

Buget aprobat: 16.289.490,96 lei

Rezultate:

 • Dezvoltarea ?i implementarea sistemului integrat de management al activit??ii de investi?ii publice, control ?i integritate
 • Instrument de raportare necesar pentru urm?rirea mi?c?rilor bugetare, asigurându-se astfel o mai mare vitez? de reac?ie a MDRAP în direc?ionarea corect? a investi?iilor;
 • 200 de angaja?i instrui?i în utilizarea ?i administrarea solu?iei informatice implementate, a?teptându-se o cre?tere a expertizei acestora în utilizarea de instrumente moderne de management al activit??ii de investi?ii;
 • 10 exper?i din cadrul Ministrului Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice(exper?i din cadrul Corpului de Control si 5 experti din cadul Serviciului Anticorup?ie) instrui?i în vederea consolid?rii expertizei în urm?toarele arii de competen??: Achizi?ii publice, Comunicare, Managementul proiectelor cu finan?are din Fonduri Structurale, Evaluarea proiectelor de investi?ii, Realizarea analizelor financiare în proiectele de investi?ii, Gestionarea conflictelor, Accesarea ?i implementarea sistemului de control intern ?i rela?ia acestuia cu auditul intern în cadrul institu?iei publice, Norme ?i proceduri de tehnic? legislativ?, în vederea preg?tirii implement?rii sistemului informatic integrat de management al activit??ii de investi?ii ?i control ?i integritate;
 • Elaborarea unei Analize privind transparen?a ?i sistemele de integritate în managementul fondurilor publice la nivelul MDRAP;
 • Elaborarea unui set de recomand?ri ?i propuneri privind consolidarea integrit??ii la nivel institu?ional/ organiza?ional, promovarea transparen?ei, prevenirea conflictelor de interese ?i a incompatibilit??ilor;
 • Elaborarea unui Ghid de bune practici pentru implementarea corect? a proiectelor finan?ate din fonduri structurale la nivelul MDRAP care va include, de asemenea, ?i un set de m?suri pentru sprijinirea beneficiarilor proiectelor finan?ate din fonduri structurale;
 • Elaborarea unui set de recomand?ri ?i propuneri privind integritatea în managementul/ controlul fondurilor publice;
 • Elaborarea unui set de recomand?ri ?i propuneri privind promovarea cooper?rii ?i intensificarea comunic?rii între diver?i actori publici, institu?ii, media, cet??eni, identificarea ?i diseminarea de bune practici în domeniul prevenirii corup?iei, sprijinirea administra?iei publice locale;
 • Elaborarea unui Studiu privind gradul de implicare ?i consultare a societ??ii civile de c?tre autorit??ile administra?iei publice locale în procesul de luare a deciziilor;
 • Organizarea unei Conferin?e na?ionale de comunicare „Integritate în utilizarea fondurilor publice”.
Publicat Joi, 12 Octombrie 2017