Prezentare proiect - „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bun? strategie de prevenire a corup?iei în administra?ia public?”, Cod SIPOCA 61

Ministerul Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene (MDRAPFE), prin Direc?ia Integritate, Bun? Guvernare ?i Politici Publice (DIBGPP), implementeaz? începând cu data de 7 iunie 2017, în parteneriat cu Asocia?ia pentru Implementarea Democra?iei (AID România), proiectul „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bun? strategie de prevenire a corup?iei în administra?ia public?”, cod SIPOCA 61.

Proiectul este cofinan?at din Fondul Social European (FSE) prin Programul Opera?ional Capacitate Administrativ? (POCA) 2014 - 2020, Axa prioritar? 2: „Administra?ie ?i sistem judiciar accesibile ?i transparente” a Programului Opera?ional Capacitate Administrativ? 2014–2020, obiectivul specific 2.2: „Cre?terea transparen?ei, eticii ?i integrit??ii în cadrul autorit??ilor ?i institu?iilor publice”.

Scopul proiectului este acela de a consolida integritatea la nivelul MDRAPFE, al structurilor din subordinea/sub autoritatea sa, precum ?i la nivelul autorit??ilor administra?iei publice locale, prin dezvoltarea, promovarea ?i utilizarea de instrumente specifice prevenirii corup?iei.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Cre?terea capacit??ii administrative a MDRAPFE de a coordona  procesul de monitorizare ?i evaluare a progreselor  înregistrate în implementarea m?surilor anticorup?ie;
 • Cre?terea gradului de implementare a m?surilor de prevenire a corup?iei ?i a indicatorilor de evaluare la nivelul MDRAPFE, al structurilor din subordine/sub autoritatea ?i la nivelul autorit??ilor administra?iei publice locale;
 • Cre?terea gradului de con?tientizare a corup?iei atât în rândul cet??enilor, cât ?i al personalului din administra?ia public? central? ?i local?;
 • Îmbun?t??irea cuno?tin?elor ?i a competen?elor personalului din MDRAPFE, al structurilor din subordine/sub autoritatea ?i la nivelul autorit??ilor administra?iei publice locale în ceea ce prive?te prevenirea corup?iei.

Grupul ?int? direct vizat de activit??ile proiectului este format din:

 • Personal (de conducere ?i execu?ie, precum ?i înal?i func?ionari publici) de la nivelul autorit??ilor administra?iei publice locale ?i din cadrul / subordinea/ sub autoritatea MDRAPFE;
 • Ale?i locali (consilieri locali ?i consilieri jude?eni, primari, viceprimari, primarul general al municipiului Bucure?ti, pre?edin?i ?i vicepre?edin?i ai consiliilor jude?ene, astfel cum sunt defini?i în actele normative incidente administra?iei publice locale).

Principalele rezultate a?teptate ale proiectului includ:

 • Instituirea unui mecanism de coordonare, monitorizare ?i evaluare a progreselor  înregistrate în implementarea m?surilor anticorup?ie de c?tre autorit??ile administra?iei publice locale;
 • Crearea unei re?ele „Campionii integrit??ii din administra?ia public? local?”;
 • Sprijinirea unit??ilor administrativ-teritoriale în implementarea de m?suri de prevenire a corup?iei;
 • Realizarea unei campanii de con?tientizare a corup?iei ?i educa?ie (în rândul cet??enilor ?i al personalului din administra?ia public? central? ?i local?);
 • Organizarea unor sesiuni de informare a unit??ilor administrativ-teritoriale cu privire la m?surile planului na?ional de ac?iune al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschis?;
 • Organizarea de sesiuni de instruire pentru personalul de la nivelul autorit??ilor administra?iei publice locale ?i al MDRAPFE, al structurilor din subordinea/sub autoritatea MDRAPFE.

Durata proiectului: 22 de luni (iunie 2017 – aprilie 2019).

Documente realizate in cadrul proiectului:

Pentru detalii suplimentare legate de acest proiect, persoana de contact este:
Elena Andreea GRIGORE - Manager de proiect
E-mail: andreea.grigore@mdrap.ro
 

Publicat Vineri, 27 Octombrie 2017