Prezentare proiect - „Calitate, Standarde, Performan?? - premisele unui management eficient la nivelul Ministerului Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene”, Cod SIPOCA 47

Ministerul Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene (MDRAPFE), prin Direc?ia Integritate, Bun? Guvernare ?i Politici Publice (DIBGPP) implementeaz?, începând cu data de 28 iunie 2017, proiectul „Calitate, Standarde, Performan?? - premisele unui management eficient la nivelul Ministerului Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene”, cod SIPOCA 47.

Proiectul este cofinan?at din Fondul Social European (FSE) prin Programul Opera?ional Capacitate Administrativ? (POCA) 2014 - 2020, Axa prioritar? 1: „Administra?ie ?i sistem judiciar eficiente” a Programului Opera?ional Capacitate Administrativ? 2014–2020, obiectivul specific 1.1: „Dezvoltarea ?i introducerea de sisteme ?i standarde comune în administra?ia public? ce optimizeaz? procesele decizionale orientate c?tre cet??eni ?i mediul de afaceri în concordan?? cu SCAP”.

Obiectivul general al proiectului const? în eficientizarea activit??ii MDRAPFE, a institu?iilor din subordine ?i a Agen?iei Na?ionale pentru Locuin?e (ANL) prin implementarea de standarde ?i instrumente ale managementului calit??ii. Activit??ile de implementare a proiectului vor asigura atingerea celor dou? obiective specifice, respectiv:

  1. Implementarea unui sistem de management performant certificat ISO 9001:2015, a unui sistem de management anticorup?ie (anti-mit?) ISO 37001:2016 ?i a unui sistem de auto-evaluare de tip CAF (Cadrul comun de autoevaluare a modului de func?ionare a institu?iilor publice - Common Assessment Framework) la nivelul celor ?apte institu?ii (Ministerul Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene, Agen?ia Na?ional? a Func?ionarilor Publici, Autoritatea Na?ional? de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit??i Publice, Inspectoratul de Stat în Construc?ii, Agen?ia Na?ional? de Cadastru ?i Publicitate Imobiliar?, Institutul Na?ional de Administra?ie, Agen?ia Na?ional? pentru Locuin?e);
  2. Îmbun?t??irea cuno?tin?elor ?i abilit??ilor personalului din MDRAPFE ?i din structurile din subordinea/ sub autoritatea ministerului, prin cursuri de perfec?ionare în domeniul managementului calit??ii în administra?ia public? (Ministerul Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene, Agen?ia Na?ional? a Func?ionarilor Publici, Autoritatea Na?ional? de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit??i Publice, Inspectoratul de Stat în Construc?ii, Agen?ia Na?ional? de Cadastru ?i Publicitate Imobiliar?, Institutul Na?ional de Administra?ie, Agen?ia Na?ional? pentru Locuin?e).

Grupul ?int? al proiectului este constituit din:

  • Personal din cadrul Ministerul Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene ?i din cadrul institu?iilor din subordinea ministerului (Agen?ia Na?ional? a Func?ionarilor Publici, Institutul Na?ional de Administra?ie, Inspectoratul de Stat în Construc?ii, Agen?ia Na?ional? pentru Cadastru ?i Publicitate Imobiliar?, Autoritatea Na?ional? pentru Serviciile Comunitare de Utilit??i Publice) ?i sub autoritatea MDRAPFE (Agen?ia Na?ional? pentru Locuin?e),
  • Demnitari de la nivelul MDRAPFE ?i din cadrul institu?iilor din subordinea/ sub autoritatea MDRAPFE.

Principalele rezultate a?teptate ale proiectului includ:

  • Un instrument de auto-evaluare a modului de func?ionare (CAF) implementat la nivelul MDRAPFE ?i al institutiilor din subordinea/ sub autoritatea MDRAPFE (Agen?ia Na?ional? pentru Locuin?e);
  • Un sistem certificat pentru managementul calit??ii (ISO 9001:2015) ?i managementul anticorup?ie (ISO 37001:2016) implementat la nivelul MDRAPFE ?i al institu?iilor din subordinea/ sub autoritatea MDRAPFE;
  • Cuno?tin?e ?i abilit??i ale personalului Ministerului Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene ?i ale personalului din institu?iile din subordinea/ sub autoritatea (Agen?ia Na?ional? pentru Locuin?e) ministerului îmbun?t??ite pentru sus?inerea m?surilor ?i activit??ilor din cadrul obiectivului specific POCA OS 1.1.

Durata proiectului: 30 de luni (iunie 2017 – decembrie 2019).

Pentru detalii suplimentare legate de acest proiect, persoana de contact este:
Elena Andreea GRIGORE - Manager de proiect
E-mail: andreea.grigore@mdrap.ro

Publicat Vineri, 27 Octombrie 2017