PROIECTUL: ”Consolidarea implement?rii standardelor de control intern managerial la nivel central ?i local (SIPOCA 34)

Secretariatul General al Guvernului, în parteneriat cu Ministerul Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene implementeaz? proiectul Consolidarea implement?rii standardelor de control intern managerial la nivel central ?i local (SIPOCA 34).

Proiectul este cofinan?at din Fondul Social European (FSE) prin Programul Opera?ional Capacitate Administrativ? (POCA), Axa Prioritar? 2: Administra?ie ?i sistem judiciar accesibile ?i transparente, Obiectivul Specific 2.2: Cre?terea transparen?ei, eticii ?i integrit??ii în cadrul autorit??ilor ?i institu?iilor publice.

Scopul acestuia este de a cre?te capacitatea administrativ? la nivelul autorit??ilor publice centrale ?i locale prin dinamizarea, dezvoltarea ?i implementarea sistemului de control intern managerial (SCIM), inclusiv îmbun?t??irea competen?elor personalului în desf??urarea activit??ilor specifice SCIM.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • identificarea problemelor specifice activit??ilor de control intern managerial impuse de legislatia în vigoare,
  • elaborarea, dezvoltarea ?i implementarea unor instrumente de lucru aferente unui management organiza?ional eficient,
  • dezvoltarea/cre?terea competen?elor de management organiza?ional ale personalului SGG, ministerelor ?i autorit??ilor publice locale selectate în proiect, cu atribu?ii în domeniile standardelor de management, prin formarea a 300 de persoane pe tematica SCIM,
  • cre?terea gradului de utilizare a standardelor de management care compun SCIM în administra?ia public?.

Principalele rezultate a?teptate ale proiectului sunt:

  • elaborarea unor metodologii de implementare a SCIM,
  • formarea a 300 de persoane pe tematica SCIM la nivelul administra?iei publice centrale ?i locale,
  • sprijinirea a 24 unit??i administrativ teritoriale în procesul de implementare a SCIM,
  • implementarea unui sistem informatic integrat (platform? IT) în vederea optimiz?rii cooper?rii între institu?iile publice ?i SGG.

Data de începere: 16.09.2016

Perioada de implementare: 30 luni

Bugetul proiectului: 4.930.662,00 lei, din care 4.143.333,89 lei reprezint? cofinan?area din partea Fondului Social European.

Pentru detalii suplimentare:

Publicat Joi, 12 Octombrie 2017