Ministerul Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene din România - MDRAPFE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria, a lansat o procedur? de achizi?ie public? pentru achizi?ionarea de servicii pentru evaluarea calitativ? (tehnico-financiar?) a propunerilor de proiecte, depuse în perioada de programare 2014-2020.

Procedura de achizi?ie public? se deruleaz? în conformitate cu Legea nr. 98/2016, în cadrul sistemului electronic de achizi?ii publice, SEAP. Documenta?ia de atribuire poate fi accesat? la urm?torul link: https://www.e-licitatie.ro, anun?ul de participare nr: 179651.

Anun?ul a fost trimis spre publicare ?i în Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene ?i este disponibil în baza de date TED (Tenders Electronic Daily) la link-ul http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:408492-2017:TEXT:RO:HTML&tabId=1, cu num?rul 408492-2017.

Data limit? de depunere a ofertelor: 15 noiembrie 2017, ora 16:00 (EET).