Primul Apel restrâns, pentru proiecte strategice, lansat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria
Depunerea proiectelor: 25 ianuarie - 24 aprilie 2017

Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice din România, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria ?i Autoritatea Na?ional? – Biroul Primului Ministru din Ungaria - anun?? lansarea, în cadrul programului, a primului Apel restrâns, pentru propuneri de proiecte strategice.

Care este bugetul alocat?

Valoarea total? a fondurilor disponibile pentru acest Apel restrâns de propuneri de proiecte strategice este 13,925,083 EURO (FEDR), completat? de cofinan?area na?ional? a celor dou? state membre participante în program, România ?i Ungaria.

Care sunt domeniile în care se pot depune proiecte?

Prioritatea de investi?ii (Pi) lansat? prin Apelul restrâns de propuneri de proiecte strategice este urm?toarea:

7/b – Îmbun?t??irea mobilit??ii regionale prin conectarea nodurilor secundare ?i ter?iare la infrastructura TEN-T, inclusiv nodurile multimodale (în cadrul Axei prioritare 2, Îmbun?t??irea mobilit??ii transfrontaliere durabile ?i eliminarea blocajelor).

Apelul restrâns pentru propuneri de proiecte este adresat proiectelor cu valoare strategic?, care abordeaz? cele mai importante nevoi ale regiunii de grani?? româno-maghiare, proiecte care sunt aliniate strategiilor na?ionale, regionale, sau jude?ene relevante ?i care au capacitatea de a produce un impact sporit ?i de a îmbun?t??i calitatea vie?ii în zona de grani??.

Cine poate solicita finan?are?

Criteriile de eligibilitate pentru aplican?i, ac?iuni ?i cheltuieli sunt stabilite in Ghidul Solicitantului.

Pot beneficia de proiecte finan?ate prin program organiza?iile publice (autorit??ile na?ionale, regionale sau locale, organiza?iile na?ionale responsabile pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, etc. Se poate aplica pentru finan?are doar în parteneriat transfrontalier.

Aria eligibil? a programului cuprinde jude?ele Satu Mare, Bihor, Arad ?i Timi? în România ?i Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés ?i Csongrád în Ungaria.

Care este rata de cofinan?are?

Ratele de cofinan?are sunt de pân? la 98% din costurile totale eligibile pentru partenerii romani ?i pân? la 95% în unele cazuri, chiar 100%, pentru solicitan?ii maghiari, totalizând atât FEDR ?i cofinan?area na?ional?.

Care este procedura de aplicare?

Aplica?iile trebuie depuse online, prin intermediul sistemului eMS, începând cu data de 25 ianuarie 2017 ora 8:00, pân? în data de 24 aprilie 2017 ora 16:00 (EET).

Sistemul eMS poate fi accesat la link-ul http://ems-rohu.mdrap.ro/app/main?execution=e1s1 începând cu data de 25 ianuarie 2017.

Pentru descrierea detaliat? a Apelului de propuneri de proiecte strategice, inclusiv regulile de eligibilitate ?i depunere, precum ?i pentru mai multe informa?ii privind procesul de selec?ie, v? rug?m s? consulta?i Ghidul Solicitantului, aici.

În timpul fazei de aplicare, programul va oferi asisten?? solicitan?ilor prin intermediul Secretariatului Comun (SC). Solicitan?ii pot adresa SC întreb?ri cu privire la regulile acestui Apel de propuneri de proiecte cu cel târziu 21 de zile lucr?toare înaintea închiderii Apelului, la adresa de e-mail: joint.secretariat@brecoradea.ro. R?spunsurile finale la întreb?ri vor fi transmise (publicate) cu cel mult 11 zile lucr?toare înainte de data limit? de depunere.
Sesiuni de informare vor fi organizate atât în România cât ?i în Ungaria. Vom reveni cu detalii privind locul de desf??urare al evenimentelor, în timp util, pe pagina web a programului (http://interreg-rohu.eu/ro/home).

V? DORIM SUCCES!