PROGRAMUL PRIVIND PIETRUIREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA SI/SAU ASFALTAREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL CLASATE SI ALIMENTAREA CU APÃ A SATELOR APROBAT PRIN HG nr. 577/1997 CU MODIFICÃRILE SI COMPLETÃRILE ULTERIOARE


Cadru legislativ:

 • HG nr. 577/1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare prin HG nr. 1256/2005, HG nr. 890/2006, HG nr.279/2007 si Norma metodologica de aplicare a HG 577/1997 aprobatã prin Ordinul ministrului dezvoltãrii, lucrãrilor publice si locuintei nr. 612/26.07.2007, care abrogã Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2217/2005.
 • HG nr.1853/2006 – pentru finantare externã
 • Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

Autoritatea de implementare: Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei în colaborare cu Consiliile Judetene si Locale.

1. SUBPROGRAMUL PIETRUIREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA SI/ SAU ASFALTAREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL CLASATE CONFORM HG nr. 577/1997, CU MODIFICÃRILE SI COMPLETÃRILE ULTERIOARE:

Cadru legislativ:

 • HG nr. 577/1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare prin HG nr.226/2003- finantare credit extern pentru 2004 si 2005, HG nr.1256/2005, HG nr.890/2006, HG nr.279/2007 si Norma metodologica de aplicare a HG 577/1997 aprobatã prin Ordinul ministrului dezvoltãrii, lucrãrilor publice si locuintei nr. 612/26.07.2007, care abrogã Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2217/2005.
 • HG 1853/2006 – finantare prin credit extern
 • Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 cu rectificãrile bugetare ulterioare

Scop: Îmbunãtãtirea drumurilor de acces în spatiul rural care duce la dezvoltarea economicã si socialã a zonelor, având ca rezultat final îmbunãtãtirea calitãtii vietii la sate, în scopul atingerii cerintelor de dezvoltare europene în spatiul rural.

Prezentare program: Acest Program reprezintã sprijinul acordat de statul român echipãrii atât a comunelor si satelor din componenta acestora, cât si a satelor apartinãtoare oraselor si municipiilor, precum si a zonelor periurbane a oraselor si municipiilor cu lucrãri de infrastructurã rutierã  pe: sectoarele de drumuri judetene care asigurã legãtura dintre resedintele de comunã cu orasele, municipiile si dupã caz, obiective economico-turistice situate în intravilanul localitãtilor rurale, drumuri comunale care asigurã legãtura între comune, precum si strãzile principale din interiorul comunelor. În ceea ce priveste strãzile principale din interiorul comunelor, se pot finanta urmãtoarele tipuri de strãzi : strãzile care fac legãtura cu drumurile judetene, nationale si drumurile expres; strãzile care usureazã accesul populatiei la obiectivele importante din comunã cum ar fi: institutii publice, institutii de învãtãmânt, dispensar, bisericã, cimitir, complexe agro-zootehnice, obiective turistice, mânãstiri.

De asemenea, categoriile de lucrãri care pot fi finantate în cadrul Programului sunt :

 • pietruiri drumuri de interes local clasate de pãmânt (care pot fi comunale sau judetene);
 • îmbrãcãminti bituminoase pe drumurile de interes local de pãmânt sau pietruite,
 • refacerea îmbrãcãmintilor pe drumurile de interes local pietruite, asfaltate sau cu îmbrãcãminti bituminoase, degradate;
 • amenajarea intersectiilor cu alte drumuri, acostamentelor, corectia elementelor geometrice, executia de santuri colectoare si de dirijare a apelor pluviale;
 • constructia de poduri si podete, ziduri de sprijin si consolidãri de taluzuri.

În corelare cu conditiile de relief, trafic, structura solului si conditiile climatice se pot folosi noi materiale si/sau tehnologii agrementate care sã asigure solutii viabile atât din punct de vedere al costurilor, cât al calitãtii în exploatare.

Obiective:

 • se asigurã pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate
 • implementarea Programului national de asfaltare a drumurilor comunale conform prevederii Programului de guvernare pentru perioada 2005-2007
 • se au în vedere, pentru perioada 2006-2009, lucrãri de începere a reabilitãrii a cca 2100 km drumuri comunale si 1700 drumuri judetene
 • extinderea posibilitãtilor de acces  ale populatiei la magistralele rutiere si feroviare
 • îmbunãtãtirea conditiilor de transport al persoanelor si produselor prin mãrirea vitezei de circulatie a vehiculelor
 • îmbunãtãtirea aprovizionãrii pietelor orãsenesti cu produse agricole
 • facilitarea interventiilor de urgentã în mediul rural

Beneficiari: Consiliile judetene si locale care administreazã tronsoanele de drum.

Valoare program:  Valoare estimatã total Program –   6891,5  mil. RON 

Surse de finantare: Buget de stat, credit extern, alte surse de finantare: bugetul local al autoritãtilor locale, sponsorizãri, contributia populatiei, care este benevolã, poate fi sub formã de participare în muncã sau în bani si este stabilitã de cãtre consiliile locale, prin consultarea colectivitãtilor locale. Fondurile alocate de la bugetul de stat si din credite externe sunt cuprinse si se deruleazã prin bugetul Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Locuintei.

Pentru 2007: Valoarea alocatiei bugetare în anul 2007 – 54,011 mil. RON conform Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006; Credit extern rambursabil contractat în baza HG nr.1853/2006 – 30 mil. euro

Pentru 2007 – 2009: Credit extern rambursabil  – 160 mil. euro ce urmeazã a fi contractat în baza Memorandului aprobat în sedinta Guvernului din 26.01.2006.

Termene de depunere a cererilor pentru obtinere de finantare: Nu existã un termen prevãzut de depunere a cererilor. Solicitãrile de introducere la finantare prin Program a drumurilor se înainteazã de consiliile locale cãtre consiliile judetene, care în functie de: alocatiile primite de la Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei, importanta lucrãrii si situatia existentã în teren, stabilesc prioritatea lucrãrilor si introducerea acestora pe listele anuale de finantare.

Duratã si etape de derulare: Program  multianual: începere 1997; În continuare: în functie de sustinerea financiarã prin alocatii bugetare si credite externe.

Preliminat: Pietruire, reabilitare, modernizare si/sau asfaltare drumuri de interes local clasate – cca 140 km se vor realiza din suma alocatã de la bugetul de stat.

Persoana de contact:
Apostoiu Carmen, Consilier superior- Coordonator Program
E-mail : carmen.apostoiu@mdlpl.ro

PROGRAM-PILOT PENTRU REALIZAREA EXPERIMENTALA „IN SITU A UNOR SECTOARE DE DRUMURI DE INTERES LOCAL CLASATE, PRIN UTILIZAREA DE MATERIALE  SI STEHNOLOGII NOI, AGREMENTATE TEHNIC - iulie 2008

2. SUBPROGRAMUL ALIMENTAREA CU APÃ A SATELOR, CONFORM HG nr.577/1997, CU MODIFICÃRILE SI COMPLETÃRILE ULTERIOARE

Cadru legislativ:

 • HG nr. 577/1997 cu modificãrile si completãrile prin  HG nr. 1256/2005, HG nr. 890/2006
 • HG nr.1853/2006 – pentru finantare din credit extern
 • Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 19/2009

Scop: Îmbunãtãtirea calitãtii vietii la sate conform standardelor europene.

Obiectivul programului: Programul vizeaza introducerea sistemelor centralizate de alimentare cu apã, în vederea asigurãrii de apã potabilã pentru cca 2,5 milioane locuitori din cca 30% din satele României; asigurarea nevoilor stringente de apã potabilã în mediul rural; constientizarea comunitãtii cu privire la necesitatea folosirii apei potabile din surse de alimentare în sistem centralizat si educarea populatiei pentru a folosi rational sursele de apã; asigurarea surselor de alimentare cu apã a agentilor implicati în dezvoltarea localitãtilor rurale; crearea conditiilor de bazã necesare unui trai decent si revitalizarea unor zone defavorizate; gestionarea si utilizarea rationalã a surselor de apã.

Eligibilitate: Consiliile locale sunt titularele de contracte pentru obiectivele din administrarea acestora. Listele cu portofoliul lucrãrilor se constituie anual si se completeazã si/sau se modificã, dupã caz, prin nominalizãri ale consiliilor judeþene. Selectia proiectelor se face în baza unor criterii stabilite de autoritãti, având în vedere, în principal, satele aparþinãtoare oraºelor sau zonelor periurbane cu disfunctionalitãti mari în alimentarea cu apã potabilã, comunele cu potential economico-turistic, precum si asigurarea conditiilor minimale de infrastructurã ruralã în comunitãtile sãrace.

Beneficiari: Consiliile locale sunt titularii de contracte pentru obiectivele din administrarea   acestora.

Valoare program: Valoare estimatã total Program – 505,769 mil lei. Fondurile pentru realizarea acestui program sunt alocate anual prin Legea bugetului de stat, în functie de solicitãrile de finantare ale consiliilor judetene.

Surse de finantare: Buget de stat, credit extern, alte surse de finantare: bugetul local al autoritãtilor locale.

Pentru 2009: Valoarea alocãrii bugetare în anul 2009 – 250,0 mil lei; Bugetul autoritãtilor locale din 4 judete în valoare de 1.320 mii lei.

Pentru anii 2007 – 2008: Credit extern rambursabil conform HG nr.1853/2006 - 90 mil. Euro

Termene de depunere a cererilor pentru obtinere de finantare: Listele cu portofoliul lucrãrilor se constituie anual si se completeazã si/sau se modificã, dupã caz, prin nominalizãri ale consiliilor judetene.

Duratã si etape de derulare: Program  multianual: începere 1997; În continuare: în functie de sustinerea financiarã prin alocatii bugetare si credite externe pânã la introducerea sistemelor centralizate de alimentare cu apã la sate din intreaga tarã.

Preliminare pentru 2009: Lucrãri în continuare si noi în cca 960 de sate; puneri în functiune sisteme de alimentare cu apã în cca 100 de sate.

Persoana de contact:
Panseluta Ionescu, Consilier evaluare-examinare, Directia Generala Lucrari Publice
E-mail: panseluta.ionescu@mdrl.ro


Situatia decontarilor:

Actualizat Luni, 18 Aprilie 2011