Programul Guvernamental privind alimentarea cu apã la sate si locuinte sociale conform H.G. nr. 687/1997 cu modificãrile si completãrile ulterioareCadru legislativ: HG nr. 687/1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare (HG nr. 953/1998, HG nr. 888/1999, HG nr. 1036/2004, HG nr.1853/2006, HG nr. 1304/2007 si HG nr. 363/2008).

Scop: Îmbunãtãtirea calitãtii vietii prin construirea de locuinte sociale si prin asigurarea alimentãrii cu apã a peste 1.200.000 locuitori din 855 localitãti, institutii locale si unele activitãti economice locale din comune, în conditii tehnice corespunzãtoare si la calitatea cerutã de normele în vigoare corelate cu cerintele europene.

Obiectivele programului: Construirea a 1.820 locuinte sociale în 26 localitãti din 18 judete; introducerea sistemelor centralizate de alimentare cu apã, în vederea asigurãrii de apã potabilã pentru cca. 1.200.000 locuitori din 855 localitãti din spatiul rural; asigurarea nevoilor stringente de apã potabilã în mediul rural; constientizarea comunitãtii cu privire la necesitatea folosirii apei potabile din surse de alimentare în sistem centralizat si educarea populatiei pentru a folosi rational sursele de apã; asigurarea surselor de alimentare cu apã a agentilor implicati în dezvoltarea localitãtilor rurale; crearea conditiilor de bazã necesare unui trai decent si revitalizarea unor zone defavorizate; gestionarea si utilizarea rationalã a surselor de apã.

Eligibilitate: Titularul contractelor de antreprizã generalã încheiate cu antreprenorii strãini este MDRL. Consiliile locale sunt titularele de contracte pentru obiectivele din administrarea acestora. Listele cu portofoliul de lucrãri se constituie prin nominalizãri ale consiliilor judetene.

Autoritatea de implementare: Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei prin Grupul de Supraveghere Tehnicã si Consultantã constituit pe bazã contractualã în cadrul Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” S.A.

Beneficiari: Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintelor - în calitate de Investitor; Consiliile judetene si locale ce urmeazã a prelua locuintele sociale si sistemele de alimentare cu apã cu titlu gratuit si nerambursabil.

Valoare program: 510 mil. USD.

Surse de finantare: Credit extern rambursabil - 440 mil. USD; Bugetul MDRL - echivalentul în lei a 70 mil. USD; Bugetele proprii ale Consiliilor judetene pentru plata avizelor, autorizatiilor, racordurilor electrice si a altor utilitãti.

Termene de depunere a cererilor pentru obtinere de finantare: Listele localitãtilor care beneficiazã de locuinte sociale sau de sisteme de alimentare cu apã au fost propuse de Consiliile judetene, în fiecare etapã a Programului, si au fost aprobate de MDRL în baza fondurilor alocate.

Durata programului: Perioada 2000-2011, care cuprinde 3 etape de finantare din credite externe rambursabile si din bugetul MDRL, astfel:

  • Etapa I aprobatã prin H.G. nr. 687/1997 si finantatã din credite externe în valoare de 340 milioane USD, din care:
    • 60 milioane USD pentru realizarea a 1.820 apartamente (locuinte sociale) finalizate, receptionate final si predate autoritãtilor locale pânã la sfârsitul anului 2006;
    • 280 milioane USD pentru sisteme de alimentare cu apã a 617 localitãti terminate, puse în functiune si predate autoritãtilor locale pânã la sfârsitul trimestrului II al anului 2007, cu perioada de garantie pânã în anul 2009.
  • Etapa II aprobatã prin H.G. nr. 1036/2004, finantatã din credite externe în valoare de 90 milioane USD pentru alimentarea cu apã a încã 137 localitãti, terminate, puse în functiune si predate autoritãtilor locale pânã la sfârsitul lunii august 2007, cu perioada de garantie pânã la sfârsitul lunii august 2009.
  • Etapa III, în valoare de 80 milioane USD, cuprinsã în Memorandumul M.T.C.T. aprobat în sedinta Guvernului României din 26.01.2006, pentru alimentarea cu apã a încã 101 localitãti pânã în luna iulie 2009, aflatã în derulare. 10 milioane USD au fost finantate din credite externe, iar dupã intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 64/2007, finantarea se asigurã de la bugetul de stat.

Programul este finantat si implementat de MDRL, în aplicarea HG nr. 687/1997 cu modificãrile si completãrile ulterioare. MDRL asigurã finantarea lucrãrilor realizate în baza HG nr. 687/1997 cu modificãrile si completãrile ulterioare prin Directia Economicã si Financiarã si printr-un colectiv financiar detasat în cadrul Grupul de Supraveghere Tehnicã si Consultantã. Proiectarea si executia lucrãrilor a fost încredintatã antreprenorilor Mivan Kier J.V. Ltd. si Solel Boneh International – Tahal J.V., câstigãtori ai licitatiei internationale din 1997. Aprobarea documentatiilor tehnico-economice se realizeazã în baza OG nr. 28/2000 de cãtre Consiliul tehnico-economic numit prin Ordin al Ministrului. Organizarea si implementarea zilnicã a Programului, supravegherea executiei în toate etapele sale, asigurarea conformitãtii cu proiectele, verificarea si plata lunarã a lucrãrilor executate, asigurarea receptiilor si predarea obiectivelor de investitii cãtre Consiliile judetene se realizeazã de cãtre Grupul de Supraveghere Tehnicã si Consultantã. Pânã în sfârsitul lunii martie 2009, au fost receptionate la terminarea lucrãrilor, puse în functiune si predate Consiliilor judetene 514 obiective de investitii pentru 829 localitãti. Dintre acestea, 153 obiective de investitii se aflã încã în perioada de garantie, restul fiind receptionate final.

Persoana de contact:
Eugen Rãdulescu, Inspector General al Grupului de Supraveghere Tehnicã si Consultantã, „C.N.I.” S.A.
E-mail: radulescu@cni-gstc.ro