POR - 5 noi ghiduri in consultare publica

Vineri, 31 Martie 2017

Ghidurile solicitantului pentru 5 obiective specifice din Programul Opera┼úional Regional (POR), dedicate dezvolt─ârii urbane durabile (Axa proritar─â 4), au fost publicate spre consultare public─â pe site-ul programului. Eventualele observa╚Ťii ╚Öi propuneri pot fi transmise, pentru fiecare ghid în parte, la adresa regio@mdrap.ro, pân─â la data de 18 aprilie 2017.

Ghidurile privesc modul de accesare a fondurilor europene prin POR pentru proiecte menite s─â contribuie la dezvoltarea urban─â durabil─â, din urm─âtoarele categorii de obiective specifice (OS):

  • reducerea emisiilor de carbon;
  • îmbun─ât─â╚Ťirea mediului urban, revitalizarea ora╚Öelor, regenerarea ╚Öi decontaminarea terenurilor industriale dezafectate;
  • regenerarea fizic─â, economic─â ╚Öi social─â a comunit─â╚Ťilor defavorizate;
  • cre╚Öterea calit─â╚Ťii infrastructurii în vederea asigur─ârii accesului sporit la educa┼úie timpurie;
  • cre╚Öterea calit─â╚Ťii infrastructurii educa╚Ťionale relevante pentru pia╚Ťa for╚Ťei de munc─â.

Prioritatea de investi╚Ťii 4e – „Promovarea unor strategii cu emisii sc─âzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilit─â╚Ťii urbane multimodale durabile ╚Öi a m─âsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”:

• Obiectivul specific 4.1 este „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile re╚Öedin╚Ť─â de jude╚Ť prin investi╚Ťii bazate pe planurile de mobilitate urban─â durabil─â” ╚Öi se adreseaz─â municipiilor re┼čedin┼ú─â de jude┼ú, cu excep┼úia municipiului Tulcea, din ┼čapte regiuni de dezvoltare ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru. Valoarea total─â eligibil─â a Cererilor de finan┼úare este de minimum 1.000.000 euro ╚Öi de maximum 20.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data depunerii Cererii de finan┼úare. Prioritatea de investi╚Ťii 4.2 - „Realizarea de ac╚Ťiuni destinate îmbun─ât─â╚Ťirii mediului urban, revitaliz─ârii ora╚Öelor, regener─ârii ╚Öi decontamin─ârii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii polu─ârii aerului ╚Öi promov─ârii m─âsurilor de reducere a zgomotului”:

• Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezint─â reconversia ╚Öi refunc╚Ťionalizarea terenurilor ╚Öi suprafe╚Ťelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile re┼čedin┼ú─â de jude┼ú. Valoarea eligibil─â a proiectului poate fi de minim 100 000 euro, iar valoarea maxim─â total─â a proiectului poate fi de 5 milioane euro (echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lans─ârii apelului de proiecte). Sunt eligibile numai proiectele care sunt parte component─â a unei strategii integrate de dezvoltare urban─â, selectate de c─âtre Autoritatea Urban─â de la nivelul municipiului re╚Öedin╚Ť─â de jude╚Ť – Organism Intermediar POR de nivel secundar ╚Öi incluse în Documentul Justificativ pentru finan╚Ťare prin FESI 2014-2020.

Prioritatea de investi╚Ťii 4.3 – „Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizic─â, economic─â ╚Öi social─â a comunit─â╚Ťilor defavorizate din regiunile urbane ╚Öi rurale”:

• Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezint─â îmbun─ât─â╚Ťirea regener─ârii fizice, economice ╚Öi sociale a comunit─â╚Ťilor marginalizate din municipiile – re╚Öedin╚Ť─â de jude╚Ť din România, cu excep┼úia municipiului Tulcea ╚Öi a municipiului Bucure┼čti. Aceast─â prioritate de investi╚Ťii vizeaz─â, printr-o abordare complex─â, rezolvarea problemelor de infrastructur─â, sociale ╚Öi economice concentrate în anumite zone din interiorul ora╚Öelor, defavorizate ╚Öi marginalizate, în scopul de a promova incluziunea social─â a popula╚Ťiei marginalizate.

M─âsurile vor fi promovate printr-o abordare integrat─â, promovând investi╚Ťii în asigurarea condi╚Ťiilor de baz─â infrastructurale ╚Öi pentru locuire (utilit─â╚Ťi, accesibilitate, spa╚Ťii publice etc.), dezvoltarea func╚Ťiilor sociale ╚Öi comunitare, precum ╚Öi, atunci când este cazul, combaterea segreg─ârii ╚Öi consolidarea coeziunii sociale a popula╚Ťiei afectate. Valoarea eligibil─â a unui proiect în cadrul priorit─â╚Ťii este de minimum 100.000 de euro ╚Öi valoarea total─â maxim─â a unui proiect este de 5 milioane euro (echivalent în lei la cursul de schimb inforeuro valabil la data lans─ârii apelului de proiecte).

Prioritatea de investi╚Ťii 4.4 Investi╚Ťiile în educa╚Ťie, în formare, inclusiv în formare profesional─â pentru dobândirea de competen╚Ťe ╚Öi înv─â╚Ťare pe tot parcursul vie╚Ťii prin dezvoltarea infrastructurilor de educa╚Ťie ╚Öi formare:

• Obiectivul Specific 4.4 - Cre╚Öterea calit─â╚Ťii infrastructurii în vederea asigur─ârii accesului sporit la educa┼úie timpurie ┼či sprijinirea particip─ârii p─ârin┼úilor pe pia┼úa for┼úei de munc─â:

Aceast─â prioritate de investi╚Ťie se adreseaz─â se adreseaz─â municipiilor re┼čedin┼ú─â de jude┼ú, cu zonele func┼úionale urbane ale acestora, din ┼čapte regiuni de dezvoltare ale României, definite în Anexa la Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regional─â în România: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru, cu excep┼úia municipiului Tulcea, care face parte din cadrul ADI „ITI Delta Dun─ârii” ┼či va beneficia de un apel dedicat acestei structuri.

Valoarea finan╚Ť─ârii nerambursabile acordate este de minimum 100 000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lans─ârii apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplic─â întregii valori a finan╚Ť─ârii nerambursabile.

• Obiectivul Specific 4.5 - Cre╚Öterea calit─â╚Ťii infrastructurii educa╚Ťionale relevante pentru pia╚Ťa for╚Ťei de munc─â în cadrul Programului Opera┼úional Regional (POR) 2014-2020:

Aceast─â prioritate de investi╚Ťie se adreseaz─â se adreseaz─â municipiilor re┼čedin┼ú─â de jude┼ú, cu zonele func┼úionale urbane ale acestora, din ┼čapte regiuni de dezvoltare ale României, definite în Anexa la Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regional─â în România: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru, cu excep┼úia municipiului Tulcea, care face parte din cadrul ADI „ITI Delta Dun─ârii” ┼či va beneficia de un apel dedicat acestei structuri. Valoarea finan╚Ť─ârii nerambursabile acordate este de minimum 100 000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lans─ârii apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplic─â întregii valori a finan╚Ť─ârii nerambursabile.

Elementul central al dezvolt─ârii urbane durabile îl constituie finan╚Ťarea proiectelor de dezvoltare urban─â în baza unor strategii integrate de dezvoltare urbana (SIDU) care abordeaz─â provoc─ârile economice, de mediu, climatice, demografice ╚Öi sociale din ora╚Öe. SIDU constituie cadrul pentru selectarea opera╚Ťiunilor (proiectelor) individuale de dezvoltare urban─â.

Depunerea proiectelor în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvolt─ârii urbane durabile se va face în conformitate cu prevederile Documentului cadru de implementare a dezvolt─ârii urbane, document publicat la adresa electronic─â http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html.

Ghidurile au fost lansat în consultare de Autoritatea de Mangement a POR, care func╚Ťioneaz─â în cadrul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ┼či Fondurilor Europene (MDRAPFE).

* * *

Programul Opera╚Ťional Regional 2014-2020 este unul dintre programele opera╚Ťionale din genera╚Ťia 2014-2020 implementate în România, cofinan╚Ťate din fondurile europene structurale ╚Öi de investi╚Ťii ┼či gestionate de MDRAPFE, în calitate de Autoritate de Management.