ISC - Noi reglementari pentru receptia constructiilor

Vineri, 19 Mai 2017

Comisia de recep╚Ťie a construc╚Ťiilor ╚Öi a instala╚Ťiilor aferente nu mai poate recomanda amânarea recep╚Ťiei, ci doar admiterea sau respingerea recep╚Ťiei, potrivit unei hot─ârâri adoptate ast─âzi de Guvern.

Actul normativ modific─â H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recep╚Ťie a lucr─ârilor de construc╚Ťii ╚Öi instala╚Ťii aferente acestora, în scopul reglement─ârii stricte a procesului de recep╚Ťie, a cre╚Öterii calit─â╚Ťii în domeniul construc╚Ťiilor, precum ╚Öi pentru sporirea responsabilit─â╚Ťii investitorilor, a executan╚Ťilor ╚Öi a celor implica╚Ťi în procesul de recep╚Ťie.

Din componen╚Ťa comisiei de recep╚Ťie la terminarea lucr─ârilor fac parte, în mod obligatoriu:

  • un reprezentant desemnat de c─âtre investitor, care este ╚Öi pre╚Öedintele comisiei;
  • un reprezentant desemnat de c─âtre autoritatea administra╚Ťiei publice competente care a emis autoriza╚Ťia de construire/desfiin╚Ťare;
  •  
  • 1-3 speciali╚Öti în domeniul lucr─ârilor de construc╚Ťii supuse recep╚Ťiei, în func╚Ťie de categoria ╚Öi clasa de importan╚Ť─â a construc╚Ťiilor, desemna╚Ťi de investitor, al╚Ťii decât cei implica╚Ťi în proiectarea/execu╚Ťia obiectivului de investi╚Ťii; ace╚Ötia î╚Öi desf─â╚Öoar─â activitatea ca angaja╚Ťi ai investitorului, cu contract de munc─â sau pe baz─â de contract de prest─âri de servicii, ca persoan─â fizic─â autorizat─â, dup─â caz.

Componen╚Ťa comisiei se completeaz─â, în mod obligatoriu, cu:

  • un reprezentant desemnat de c─âtre Inspectoratul de Stat în Construc╚Ťii pentru obiectivele de investi╚Ťii, indiferent de sursa de finan╚Ťare, încadrate în categoria de importan╚Ť─â A - „excep╚Ťional─â”, B - „deosebit─â” ╚Öi C - „normal─â” ╚Öi pentru obiectivele de investi╚Ťii finan╚Ťate din fonduri publice; un reprezentant desemnat de c─âtre inspectoratele pentru situa╚Ťii de urgen╚Ť─â jude╚Ťene/Bucure╚Öti-Ilfov pentru construc╚Ťiile men╚Ťionate în Legea 103/2006 privind ap─ârarea împotriva incendiilor;
  • un reprezentant desemnat de c─âtre direc╚Ťiile jude╚Ťene pentru cultur─â sau a municipiului Bucure╚Öti, pentru construc╚Ťiile nominalizate în lista monumentelor istorice;
  • un reprezentant desemnat de c─âtre ordonatorul principal de credite bugetare, care nu are sau nu se subrog─â calit─â╚Ťii de investitor în cazul obiectivelor de investi╚Ťii încadrate în categoria de importan╚Ť─â A - „excep╚Ťional─â” sau B -„deosebit─â”, finan╚Ťate total sau par╚Ťial din fonduri publice ╚Öi pentru care aprobarea documenta╚Ťiilor tehnico-economice este de competen╚Ťa Guvernului.

Comisia de recep╚Ťie poate func╚Ťiona numai în prezen╚Ťa a cel pu╚Ťin 2/3 dintre membrii numi╚Ťi ai acesteia, iar decizia comisiei se ia cu majoritatea membrilor. Reprezentan╚Ťii autorit─â╚Ťilor administra╚Ťiei publice ╚Öi ai organelor cu atribu╚Ťii de control în comisia de recep╚Ťie au drept de veto, iar în cazul în care ace╚Ötia propun respingerea recep╚Ťiei, aceasta trebuie motivat─â în scris.

Decizia comisiei nu reprezint─â o simpl─â recomandare. Numai în conformitate cu decizia comisiei de recep╚Ťie, investitorul aprob─â admiterea sau respingerea recep╚Ťiei, în termen de 3 zile de la luarea deciziei de c─âtre comisie, ╚Öi semneaz─â procesul-verbal la terminarea lucr─ârilor.

În cazul în care investitorul nu îndepline╚Öte ╚Öi calitatea de proprietar, pred─â, la rândul s─âu, proprietarului construc╚Ťia recep╚Ťionat─â.

Este interzis─â utilizarea construc╚Ťiei a c─ârei recep╚Ťie la terminarea lucr─ârilor a fost respins─â, pân─â la finalizarea remedierilor, aceasta fiind pus─â în stare de conservare prin grija ╚Öi cheltuiala investitorului.

Recep╚Ťia final─â este organizat─â de proprietar, acesta stabilind data de începere a recep╚Ťiei finale în maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garan╚Ťie.

Prevederile Regulamentului aprobat ast─âzi nu se aplic─â construc╚Ťiilor pentru care recep╚Ťia la terminarea lucr─ârilor, respectiv recep╚Ťia final─â, se afl─â în desf─â╚Öurare la data intr─ârii în vigoare a actului normativ. Excep╚Ťie face cazul în care recep╚Ťia s-a f─âcut dup─â vechea reglementare, dar comisia de recep╚Ťie a recomandat admiterea recep╚Ťiei cu obiec╚Ťii, obiec╚Ťiile neremediate în termenele convenite fiind considerate neconformit─â╚Ťi ┼či, în acest caz, recep╚Ťia final─â se realizeaz─â potrivit prevederilor acestui Regulament.

Sursa: Comunicat Guvern