Serviciul de Comunicare Instrumente Structurale ?i Helpdesk din cadrul Ministerului Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene (MDRAPFE), în baza atribu?iilor sale, a documentelor strategice în domeniu, având în vedere proiectele pe care le preg?te?te pentru implementarea Centrului de Informare pentru Fonduri ESI, prev?zut în Strategia de comunicare pentru Fonduri ESI 2014-2020 ?i în Planul de comunicare multianual aferent, anun??, în calitate de poten?ial beneficiar, organizarea unei proceduri de selec?ie a unui partener în vederea implement?rii proiectului „Centrul de Informare pentru Fonduri ESI”.

Proiectul urmeaz? a contribui, prin activit??ile sale, la diseminarea în mod direct a informa?iilor actualizate referitoare la oportunit??ile de finan?are din fonduri ESI, fonduri na?ionale ?i extracomunitare, precum ?i la modalit??ile de accesare acestora.

Organiza?iile interesate, care îndeplinesc condi?iile de conformitate ?i pot proba cu documente îndeplinirea acestora, sunt invitate s?-?i depun? candidatura pân? cel târziu la data de 20 octombrie 2017, ora 14.30. Candidatura se poate depune în format electronic, la adresa contact.minister@fonduri-ue.ro. V? rug?m ca orice comunicare s? con?in? în titlu men?iunea „Cu referire la selec?ia partenerului pentru proiectul Centrului de Informare pentru Fonduri ESI”.

Informa?iile relevante în leg?tur? cu activit??ile proiectului, condi?iile generale de eligibilitate ?i condi?iile specifice, documentele necesare pentru depunerea candidaturii ?i modalitatea de evaluare a candidaturilor depuse se reg?sesc în documentele anexate.

Pentru informa?ii suplimentare, persoana de contact desemnat? este domnul Alexandru Ta?cu, e-mail alexandru.tascu@fonduri-ue.ro.

1. Informa?iile relevante în leg?tur? cu activit??ile proiectului
2. Condi?iile generale de conformitate ?i condi?iile specifice
3. Modalitatea de evaluare a candidaturilor
4. Acord de parteneriat (model)
5. Formular de înscriere

Publicat Joi, 12 Octombrie 2017