Al treilea Apel deschis pentru propuneri de proiecte normale, lansat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria
Depunerea proiectelor: 03.11.2017 - 31.01.2018
03 noiembrie  2017

Ministerul Dezvolt?rii Regionale Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene din România, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria ?i Autoritatea Na?ional? – Biroul Primului Ministru din Ungaria - anun?? lansarea, în cadrul programului, a celui de-al treilea Apel deschis, pentru propuneri de proiecte normale.

Care este bugetul alocat?

Valoarea fondurilor disponibile pentru acest Apel deschis de propuneri de proiecte este de 50.893.809,00 EURO (FEDR), completat? de cofinan?area na?ional? a celor dou? state membre participante în program, România ?i Ungaria.

Care sunt domeniile în care se pot depune proiecte?

Priorit??i de investi?ii (Pi) lansate prin acest Apel deschis de propuneri de proiecte sunt urm?toarele:

7/c – Dezvoltarea ?i îmbun?t??irea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu nivel redus de zgomot ?i cu emisii reduse de carbon) - în cadrul Axei prioritare 2, Îmbun?t??irea mobilit??ii transfrontaliere durabile ?i eliminarea blocajelor
4.910.249,00 EURO (FEDR) din alocarea total? a Pi sunt pu?i la dispozi?ie prin acest Apel.
8/b - Sus?inerea cre?terii eficiente a ocup?rii for?ei de munc? prin dezvoltarea poten?ialului endogen - în cadrul Axei prioritare 3,  Îmbun?t??irea ocup?rii for?ei de munc? ?i promovarea mobilit??ii for?ei de munc? transfrontaliere
– 38.449.237,00 EURO (FEDR) din alocarea total? a Pi sunt pu?i la dispozi?ie prin acest Apel.
9/a – Investi?ii în infrastructura de s?n?tate - în cadrul Axei prioritare 4,  Îmbun?t??irea serviciilor de îngrijire a s?n?t??ii
- 7.534.323,00 EURO (FEDR) din alocarea total? a Pi sunt pu?i la dispozi?ie prin acest Apel.

Cine poate solicita finan?are?

Criteriile de eligibilitate pentru aplican?i, ac?iuni ?i cheltuieli sunt stabilite in Ghidul Solicitantului. Pot beneficia de proiecte finan?ate prin program organiza?iile publice (autorit??ile na?ionale, regionale sau locale), organiza?iile echivalente celor de drept public, organiza?ii non-profit (de exemplu asocia?ii) ?i grup?rile europene de cooperare teritorial? (GECT). Se poate aplica pentru finan?are doar în parteneriat transfrontalier.

Aria eligibil? a programului cuprinde jude?ele Arad, Bihor, Satu Mare ?i Timi? în România, respectiv, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar ?i Szabolcs-Szatmár-Bereg, în Ungaria.

Care este rata de cofinan?are?

Ratele de cofinan?are sunt de pân? la 98% din costurile totale eligibile pentru partenerii romani ?i pân? la 95% pentru solicitan?ii maghiari, totalizând atât FEDR cât ?i co-finan?area na?ional?. Finan?area poate ajunge pân? la 100% pentru aplican?ii români care sunt autorit??i publice centrale, ca ?i pentru aplican?ii maghiari care sunt organe bugetare centrale.

Care este procedura de aplicare?

Aplica?iile trebuie depuse online, prin intermediul sistemului eMS, începând cu data de 03.11.2017 ora 8:00, pân? în data de 31.01.2018 ora 16:00 (EET).

Pentru descrierea detaliat? a Apelului de propuneri de proiecte, inclusiv regulile de eligibilitate ?i depunere, precum ?i pentru mai multe informa?ii privind procesul de selec?ie, v? rug?m s? consulta?i Ghidul Solicitantului.

În timpul fazei de aplicare, programul va oferi asisten?? solicitan?ilor prin intermediul Secretariatului Comun (SC). Solicitan?ii pot adresa SC întreb?ri cu privire la regulile acestui Apel de propuneri de proiecte cu cel târziu 21 de zile lucr?toare înaintea închiderii Apelului, la adresa de e-mail: joint.secretariat@brecoradea.ro. R?spunsurile finale la întreb?ri vor fi transmise (publicate) cu cel pu?in 11 zile lucr?toare înainte de data limit? de depunere.

Sesiuni de informare vor fi organizate atât în România cât ?i în Ungaria, în s?pt?mâna 06.11.2017–09.11.2017, iar un Forum pentru identificare de parteneri va avea loc la Oradea, în data de 10.11.2017. Detalii privind evenimentele sunt disponibile aici.

V? DORIM SUCCES!


Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finan??rii unor proiecte comune româno-ungare, care abordeaz? nevoi identificate pe ambele laturi ale grani?ei ?i care necesit? o abordare comun?, precum ?i solu?ii inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabil? a zonei eligibile. Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalier? implementate în regiune ?i dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezint? finan?area nerambursabil? din Fondul European de Dezvoltare Regional?. Zona eligibil? a programului cuprinde jude?ele Satu Mare, Bihor, Arad ?i Timi? pe partea român? a grani?ei ?i, respectiv, jude?ele Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés ?i Csongrád pe partea ungar? a acesteia.

Publicat Luni, 6 Noiembrie 2017